Advokátska kancelária

JUDr. Elžbieta T. Dutková

Pracovné právo

  • vypracovanie zmlúv: pracovné zmluvy, manažérske zmluvy, zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu, dohôd o hmotnej zodpovednosti, o skončení pracovného alebo obdobného pracovného pomeru
  • právne poradenstvo poskytované zamestnancom, ako aj zamestnávateľom
  • právna pomoc zamestnávateľovi pri hromadnom prepúšťaní
  • zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch
  • vypracovanie interných predpisov a pracovného poriadku
  • právne rozbory z oblasti pracovného práva