Advokátska kancelária

JUDr. Elžbieta T. Dutková

Občianske právo

 • poradenstvo a kvalifikovaná právna pomoc súvisiaca so vznikom, zmenou a zánikom občianskoprávnych záväzkových vzťahov
 • vypracovanie právnych rozborov z oblasti občianskeho práva
 • zastupovanie v uplatňovaní nárokov z poistných udalostí pred súdom, správcom škody a poisťovňou
 • vymáhanie nárokov titulom spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia
 • vyhotovenie zmlúv a iných právnych dokumentov, pripomienkovanie návrhov zmlúv
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • vymáhanie nárokov poškodeného v rámci ochrany osobnosti
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, zverení maloletých do osobnej starostlivosti, určení vyživovacej povinnosti a úpravy styku
 • zastupovanie v mimosúdnom a súdnom konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • spracovanie a posudzovanie zmlúv o prevode a prechode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vrátane autorizácie zmlúv
 • zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní